Do pobrania:
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW MAJĄCYCH PODPISANE UMOWY Z LUBELSKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NFZ dotyczący zasad udzielania świadczeń i trybu kierowania na fizjoterapię ambulatoryjną, domową oraz do poradni rehabilitacyjnej

Uwagi ogólne.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 465 z późn. zmianami) określa między innymi jakie elementy powinno zawierać skierowanie od lekarza, aby pacjentowi można było udzielić świadczenia wynikającego z tego skierowania skierowania. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, poniżej przedstawione są najistotniejsze zmiany dotyczące zasad kierowania Świadczeniobiorców na cykle rehabilitacyjne.

Załącznik Nr 1 cytowanego Rozporządzenia stanowi:

ust. 7

 1. skierowanie na cykl zabiegów wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem że w przypadku stwierdzenia u świadczeniobiorcy wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na cykl zabiegów wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący lekarzem specjalistą w dziedzinie (w przypadku skierowań na cykl zabiegów dla dzieci odpowiednio lekarz specjalista w dziedzinie dziecięcej): rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie: chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub lekarzem w trakcie specjalizacji w dziedzinie: rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 2. świadczeniobiorca jest obowiązany zarejestrować skierowanie, o którym mowa w pkt 1, w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia;
 3. skierowanie na cykl zabiegów zawiera:
  • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • rozpoznanie w języku polskim,
  • kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,
  • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji,
  • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania;
 4. w przypadku skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu skierowanie na cykl zabiegów może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów;
 5. w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych fizjoterapeuta może dokonać zmiany w tym zakresie po konsultacji z lekarzem, o którym mowa w pkt 4, i odnotowaniu tego faktu w dokumentacji medycznej.

Bardzo ważne!

Ewentualne zlecenie przez lekarza kierującego na zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, strony (prawa, lewa) oraz liczby poszczególnych zabiegów w cyklu, musi być bezwzględnie zgodne z nazewnictwem zawartym w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych zamieszczonym poniżej (w tym parametrów zabiegów/dawki głównie dla zabiegów z zakresu fizykoterapii) oraz zawierać cel programu usprawniania.

Tylko skierowanie zawierające cechy opisane powyżej, spełniające wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 465 z późn. zmianami) uprawnia pacjenta do otrzymania świadczeń fizjoterapeutycznych z niego wynikających.