Do pobrania:
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW MAJĄCYCH PODPISANE UMOWY Z LUBELSKIM ODDZIAŁEM WOJEWÓDZKIM NFZ dotyczący zasad udzielania świadczeń i trybu kierowania na fizjoterapię ambulatoryjną, domową oraz do poradni rehabilitacyjnej

Wskazania do fizjoterapii domowej.

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych wykonuje się u pacjenta, który ze względu na dysfunkcje narządu ruch, nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do placówki udzielającej świadczeń w formie fizjoterapii ambulatoryjnej.

Rehabilitacja domowa realizowana jest u chorych z zaburzeniami funkcji narządu ruchu spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu,
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina. nie dotyczy dzieci do 18 roku życia),
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia,
 • chorobami przewlekle postępującymi, a w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów),
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu, przez okres do 6 miesięcy od dnia operacji,
 • stanami po urazach, amputacjach kończyn dolnych, do 6 miesięcy od dnia urazu lub amputacji oraz
 • osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 465 z późn. zmianami) określa zasady udzielania świadczeń rehabilitacyjnych z zakresu fizjoterapii domowej. Poniżej cytujemy fragmenty rozporządzenia.

"Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Inne warunki:

 1. skierowanie na rehabilitację jest wystawiane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:
  1. specjalistę w dziedzinie:
   • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej,
   • medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej,
   • reumatologii,
   • neurologii,
   • neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii,
   • chirurgii lub chirurgii ogólnej,
   • chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub
  2. lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie:
   • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej,
   • medycyny fizykalnej i balneoklimatologii,
   • neurologii,
   • neurochirurgii,
   • chirurgii ogólnej,
   • ortopedii i traumatologii, lub
   • lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie:
   • rehabilitacji medycznej,
   • balneologii i medycyny fizykalnej,
   • reumatologii,
   • neurologii,
   • neurochirurgii,
   • chirurgii ogólnej,
   • ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 2. świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia;

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, poniżej przedstawione są najistotniejsze zmiany dotyczące zasad kierowania Świadczeniobiorców na cykle rehabilitacyjne.

 3. skierowanie na cykl zabiegów zawiera:
  • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • rozpoznanie w języku polskim,
  • kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,
  • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji,
  • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania;
 4. w przypadku skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu skierowanie na cykl zabiegów może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów;
 5. w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych fizjoterapeuta może dokonać zmiany w tym zakresie po konsultacji z lekarzem, o którym mowa w pkt 4, i odnotowaniu tego faktu w dokumentacji medycznej.

Częstotliwość, długość cyklu terapeutycznego, liczbę zabiegów (do 5 zabiegów dziennie) oraz termin wizyty kontrolnej ustala lekarz kierujący, dostosowując te parametry indywidualnie do potrzeb danego pacjenta.

W ramach rehabilitacji w warunkach domowych prowadzona jest także edukacja zdrowotna pacjenta i jego opiekunów, obejmująca naukę wykonywania ćwiczeń.

Bardzo ważne!

Ewentualne zlecenie przez lekarza kierującego zabiegów fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, strony (prawa, lewa) oraz liczby poszczególnych zabiegów w cyklu, musi być bezwzględnie zgodne z nazewnictwem zawartym w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych zamieszczonym poniżej (w tym parametrów zabiegów/dawki głównie dla zabiegów z zakresu fizykoterapii) oraz zawierać cel programu usprawniania.

Tylko skierowanie zawierające cechy opisane powyżej, spełniające wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 465 z późn. zmianami) uprawnia pacjenta do otrzymania świadczeń fizjoterapeutycznych z niego wynikających.

Do pobrania:
Skala RANKINA