KLAUZULA INFORMACYJNA

dla pacjentów

BIO-RELAX CENTRUM MEDCZNEGO Sp. z o.o.

 

Informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest BIO-RELAX Centrum Medyczne Sp. z o. o, ul. Zielona 28A, 24-100 Puławy.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Mirosławem Idzikiem pod w/w adresem lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 • Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji medycznej, a także w celu wypełnienia pozostałych obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Ustawy o Działalności Leczniczej, Ustawy o Prawach  Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a także przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych (np. obsługa prawna, serwis sprzętu oraz systemów IT, biuro rachunkowe, ubezpieczyciele). Odbiorcą Państwa danych zawartych w dokumentacji medycznej mogą być osoby przez Państwa upoważnione.
 • Dane osobowe pacjentów będziemy przetwarzali zgodnie z wymogami ustawy o prawach pacjenta  i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat (z uwzględnieniem wyjątków określonych w tej ustawie). Dane osobowe zawarte w dokumentacji księgowej będziemy przetwarzali przez okres 6 lat.
 • Państwa adres e-mail, będzie przetwarzany w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę na jego przetwarzanie, znajdującą się w formularzu kontaktowym, zamieszczonym na stronie www.bio-relax.pulawy.pl w zakładce "kontakt", oraz w przypadku dobrowolnego wysłania e-maila na naszą skrzynkę pocztową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania  i prawo przenoszenia danych,
 • Możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kierując korespondencję na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie uniemożliwi skorzystanie z usług medycznych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH – MONTORING WIZYJNY

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH - NAGRANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIO-RELAX Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach (24-100), ul. Zielona 28A
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Mirosławem Idzikiem pod w/w adresem lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z faktem, że skontaktowali się Państwo telefonicznie z BIO-RELAX CM.
 • Celem przetwarzania danych jest zapewnienie względów bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości obsługi.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu zapewnienia możliwości obrony i dochodzenia roszczeń w związku z ochroną żywotnych interesów osoby fizycznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
 • Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji publicznej, organom prowadzącym postępowania w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Nagrania z rozmów są przechowywane przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w zdaniu pierwszym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich, uzyskane nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu/usunięciu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 • Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Zgoda na nagrywanie jest dobrowolna, ale niezbędna do załatwienia sprawy drogą telefoniczną. W przypadku braku zgody, prosimy o kontakt pisemny lub elektroniczny.