Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego
24-100 Puławy, ul. Eustachiewicza 3, tel. 81-888-55-77

Ośrodek ściśle współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie rodzica (w miarę możliwości) podczas pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie, instruktażu w kwestii zaleceń postępowania rehabilitacyjnego. 

Prosimy o powiadamianie (jeżeli to możliwe przynajmniej dzień wcześniej) o nieobecności dziecka na terapii, aby umożliwić umówienie w to miejsce innego oczekującego na zabiegi.

Rehabilitacja przeznaczona jest dla dzieci w wieku:

 1. do 7 roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego;
 2. od 8 do 18 roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ( dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) do ukończenia 25 roku życia.

Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku dziennym w szczególności kierowane są osoby:

 1. z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego;
 2. z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 3. z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 4. z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 5. z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 6. z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
 7. z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe, miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN);
 8. z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 9. z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

W naszym Ośrodku dzieci mają możliwość korzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią logopedyczną, neurologopedyczną, psychologiczną, terapią zajęciową.

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego może wystawić:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
 • lekarz następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej.

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym dla jednego pacjenta wynosi do 120 dni w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.