Poradnia Psychologiczna - dla dzieci, młodzieży i dorosłych
24-100 Puławy, ul. Eustachiewicza 3, tel. 81-888-55-77

Zespół Poradni świadczy usługi psychologiczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Świadczymy płatne usługi w zakresie diagnozy i terapii.

Prowadzimy pełną diagnostykę psychologiczną (już od 3 miesiąca życia dziecka).
Poradnia wystawia opinie psychologiczne.

CHARAKTER udzielanej POMOCY m.in.:

Diagnoza psychologiczna
Aktualnego poziomu rozwoju umysłowego - badanie inteligencji dzieci, młodzieży i dorosłych również dzieci niemówiących, z zaburzeniami mowy, głuchoniemych, nie posługujących się językiem polskim, mające na celu wczesne wykrywanie sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju; wykrywanie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka; rozwoju psychomotorycznego dzieci już do od 3 m-ca życia, struktury osobowości, oceny przystosowania, procesów poznawczych: percepcji wzrokowej, analizy i syntezy słuchowej, uwagi, pamięci wzrokowej i jej pojemności, zdolności uczenia się, sprawności grafomotorycznej ręki, poziomu dojrzałości społecznej, dojrzałości szkolnej, trudności szkolnych, kompetencji społeczno - emocjonalnych i innych. Diagnoza osób dorosłych.


Psychoterapia
psychoterapia indywidualna m.in.: zaburzenia adaptacyjne, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia zachowania, zaburzenia osobowości, zaburzenia lękowe, depresję, zaburzenia nerwicowe i związane ze stresem, stany kryzysowe, lęki, fobie, zaburzenia emocjonalne, trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych z rówieśnikami, rodzeństwem, rodzicami, nauczycielami, przełożonymi, różnego rodzaju reakcje nerwicowe, tiki, jąkanie, ruchy mimowolne, moczenie nocne i dzienne, zanieczyszczanie się i inne), psychoterapia rodzin, sesje wsparcia, pomoc psychologiczna w kryzysie, psychoedukacja i inne


Przed Pierwszą wizytą dziecka
Szanowni Państwo!
Bardzo prosimy o przygotowanie na pierwszą wizytę diagnostyczną u psychologa następującego pakietu dokumentów:

Całej dokumentacji medycznej dziecka (np. książeczki zdrowia, wszystkich wypisów ze szpitala, informacji na temat dotychczasowego leczenia psychiatrycznego, ksera dotychczasowych historii choroby, wyników badań dodatkowych, które dziecko miało robione a uważacie je Państwo za ważne). Całej dotychczasowej dokumentacji psychologicznej – jeśli dziecko miało wykonywane testy np. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub w gabinecie psychologicznym,
Opinii na temat funkcjonowania dziecka w szkole,
Dzienniczków, zeszytów uwag, zeszytów z ostatnich lat,
Ksera świadectw – interesuje nas tylko strona z oceną opisową (klasy I – III) lub ocenami,
Dzienniczków z uwagami.
Powyższa dokumentacja pozwoli nam z jednej strony postawić dokładniejszą diagnozę i przygotować bardziej indywidualny plan terapeutyczny.

Bardzo prosimy o przyjście na pierwsze spotkanie bez dziecka!

Sytuacje, w których badanie nie zostanie przeprowadzone:

  • Dziecko jest w sposób zauważalny chore tzn. jest przeziębione, ma katar, kaszel, zatrucie pokarmowe, podniesioną temperaturę lub w inny dostrzegalny sposób jest niedysponowane
  • Dziecko ma zwichniętą lub złamaną kończynę i ograniczona jest jej ruchomość
  • Sytuacja, w której okoliczności bezpośrednio poprzedzające badanie miały silnie negatywny wpływ na sposób funkcjonowania dziecka (np. wypadek komunikacyjny, bycie świadkiem trudnej sytuacji, śmierć bliskiej osoby)
  • Brak okularów lub aparatu słuchowego w przypadku dziecka wymagającego tego typu korekty
     
Jeżeli wystąpi którakolwiek z wymienionych okoliczności istnieje możliwość zmiany terminu badania. W celu zmiany terminu prosimy o kontakt telefoniczny z Poradnią.

UWAGA!
Poradnia nie zajmuje się wystawianiem dokumentów związanych z diagnozą dysleksjii, dyskalkulii czy dysortografii. W tej sprawie prosimy o kontakt z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.